organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Forum Ceramików

44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 21
aleksandra.kwolek@gmail.com
www.s.cuforum.pl
 

Stowarzyszenie Forum Ceramików działa jako grupa nie­for­malna od 2003 roku, zostało zarejestrowane w roku 2005 roku. Jest zrzeszaniem osób fizycz­nych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei dla których istotnym elementem aktywności jest ceramika. Działa na rzecz wszystkich, którzy poszukują kon­taktu z kul­turą i twór­czo­ścią, bez względu na wiek, płeć i wykształ­cenie. Naj­waż­niej­szą ideą Stowarzyszenia jest dzielenie się umiejętnościami, talen­tami i własną pasją w taki spo­sób, aby była ona źródłem radości, inspiracją do  nowych wspól­nych działań, odkrywaniem nowego i doskonaleniem się.

Cele Stowarzyszenia to popularyzacja i promocja pol­skiego dziedzic­twa kulturowego, propagowanie ceramiki jako środka wyrazu artystycznego, formy edukacji plastycznej oraz jako formy terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Także popularyzacja zawodu ceramika w aspek­cie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, szerzenie idei „fair play” w biz­nesie oraz ochrona praw autor­skich twór­ców ceramików.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: utworzenie i prowadzenie por­talu internetowego propagującego ceramikę oraz integrującego spo­łecz­ność i sympatyków ceramiki, pomoc merytoryczną i finan­sową dla twór­ców ceramików, promocję ich osiągnięć w kraju i zagranicą, organizację imprez, plenerów, wystaw, spotkań, a także kursów i szkoleń. W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pokrewnymi, zarówno krajowymi jak międzynarodowymi.