organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ORGANIZATORZY

fundacja arteria

Fundacja ARTeria jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel promowanie, upowszechnianie, rozwój kultury i sztuki. W duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego. Realizuje swoje cele poprzez wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych oraz aktywności artystycznej i społecznej. Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami i kulturami różnych państw, szczególnie w ramach integracji europejskiej. Wspieranie szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego i aktywizację środowisk lokalnych, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój samorządności i świadomości obywatelskiej. Upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Poprzez poszukiwanie nowej funkcji społecznej dla dziedzictwa kulturowego. Poprzez inicjowanie przedsięwzięć i idei, organizowanie debat, wystaw, konferencji, koncertów, spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych, warsztatów, poprzez działalność naukową i oświatową. Poprzez wypracowywanie alternatywnych propozycji spędzenia w sposób aktywny wolnego czasu, innowacyjnych metod animacji społecznej i kulturalnej. Poprzez zaproszenie do: wspólnych inicjatyw, inwestowania w siebie, uczestniczenia w życiu społecznym, odkrywania wrażliwości oraz przedsiębiorczości, rozwijania umiejętności społecznych, pobudzania kreatywności, odnajdowania zadowolenia z życia, pobudzania ludzkiej ciekawości świata.
Fundacja została zarejestrowana w grudniu 2006 r., ale pomimo "młodego wieku" udało jej się zrealizować szereg działań, a przede wszystkim pozyskać zespół aktywnych, kreatywnych współpracowników i wolontariuszy, specjalistów od pisania projektów i ich realizacji, szkoleniowców, doradców czy wreszcie partnerów. Ludzi, którzy są przekonani, że wspólnie tworzą  platformę współdziałania i miejsce, gdzie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. 
Fundacja w ciągu niecałych dwóch lat realizowała szereg projektów i szkoleń, pozyskując fundusze m.in. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego czy wreszcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.fundacja-arteria.org

 

przemysly

VENO’S STUDIO to firma, która działa od 1996 r. w szeroko rozumianych przemysłach kultury. Jedną z form jej aktywności jest prowadzenie - od 1999 r. - Prywatnej Szkoły Muzycznej w Zabrzu, która przez dziesięć lat wypracowała silną pozycję na kulturalnej mapie regionu. Jej słuchacze zajmują najwyższe miejsca w przeglądach i konkursach muzycznych, a jej absolwenci są studentami artystycznych uczelni wyższych. Równolegle działa impresariat muzyczny i organizacja imprez, realizowane są wymiany międzynarodowe, warsztaty artystyczne, itp.
VENO'S STUDIO ma także duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2006 – 2007 z ogromnym sukcesem zrealizowała projekt szkoleniowo – doradczy „Działasz w kulturze? Załóż firmę”. Od kwietnia tego roku zaprasza kobiety, które nie pracują zawodowo i które chciałyby połączyć swoje artystyczne hobby z pracą, do udziału w projekcie „Artystyczne pasje szansą na nowy zawód dla młodych matek”.
Firma działa z przekonaniem, iż "w Polsce potrzebne jest nowe rozumienie kultury, traktowanej jako długoterminowa inwestycja ekonomiczna, przynosząca dochody i miejsca pracy" (z RÉSUMÉ Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013). Kultura pełni ważną rolę w polityce spójności Unii Europejskiej. Jest traktowana jako narzędzie rozwoju regionalnego: nie tylko jako bezpośrednie źródło utrzymania pracowników w publicznych instytucjach kultury, organizacjach non-profit czy przemysłach kultury, ale także poprzez tworzenie produktów dla innych działów gospodarki. Ma ogromny wpływ na generowanie miejsc pracy w obszarach związanych pośrednio z sektorem kultury (n.p.: turystyka kulturalna i edukacja) oraz na wzrost dochodów budżetów lokalnych bezpośrednio ze sprzedaży dóbr i usług. Jednocześnie kultura jest ważnym czynnikiem budującym świadomość i tożsamość obywateli, elementem rewitalizacji przestrzeni miejskiej i obiektów poprzemysłowych czy wreszcie odgrywa ważną rolę w tworzeniu wizerunku miejsca i jego promocji. Z tak szeroko rozumianej roli kultury, ze względu na jej innowacyjność, kreatywność i stałe wytwarzanie nowych dóbr oraz usług wynika bezpośrednio fakt, iż przemysły kultury są  postrzegane jako najdynamiczniej rozwijający się segment usług społecznych, ważny sektor rynku pracy i jeden z najbardziej dochodowych obszarów gospodarki.
Zespól VENO'S STUDIO wciela w życie zasady umiejętnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, innowacyjnych działań kulturalnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działania kulturalne, kreowania współpracy z biznesem, które mogą być najefektywniejszymi narzędziami gwarantującymi dynamiczny rozwój i generującymi miejsca pracy. To ludzie wcielający w życie założenie, że kultura może być jednym z podstawowych czynników rozwoju społecznego i ekonomicznego, bazą nawiązywania współpracy i komunikacji międzyludzkiej oraz czynnikiem determinującym rozwój rynku pracy i turystyki.

www.venos.pl