organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

HOMO CERAMICUS 18 czerwca 2011 roku

12.06.2011

Zapra­szamy do Gale­rii Gara­żo­wej CuG przy ul. Zie­mo­wita 1, na pierw­szą wystawę prac uczest­ni­ków warsz­ta­tów cera­micz­nych w Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki.

Homo Ceramicus

Przed­sta­wiane przed­mioty, mimo iż zostały wyko­nane przez arty­stów nie­pro­fe­sjo­nal­nych,  pre­zen­tują wysoki poziom arty­styczny, co dowo­dzi dużych umie­jęt­no­ści ich auto­rów. Pod kie­run­kiem pro­wa­dzą­cej pra­cow­nię — pani Alek­san­dry Kwo­lek — dzieci, mło­dzież i doro­śli zma­gają się z gliną, pozna­jąc tajem­nice cera­miki i reali­zu­jąc przy tym swoją pasję. Wystawa  sta­nowi prze­gląd twór­czo­ści adep­tów tej sztuki; poka­zuje róż­no­rod­ność form arty­stycz­nych, od prac o cha­rak­te­rze użyt­ko­wym, po obiekty będące wyra­zem fan­ta­stycz­nych wizji  ich auto­rów, któ­rzy naj­wi­docz­niej dobrze się bawią w trak­cie zajęć. Kolek­cja ta prze­ko­nuje, że udział w warsz­ta­tach arty­stycz­nych, nie tylko uwraż­li­wia i pozwala roz­wi­jać talenty, ale rów­nież przy­go­to­wuje ich uczest­ni­ków zarówno do odbioru, jak i do two­rze­nia kul­tury. Pra­cow­nie są miej­scami wyjąt­ko­wymi, gdyż tutaj wycho­wuje się przy­szłych stu­den­tów kie­run­ków arty­stycz­nych i kształ­tuje osoby o dużych wyma­ga­niach wobec tzw. sztuki wyso­kiej, któ­rzy stają się rów­nież amba­sa­do­rami kul­tury w swoim środo­wi­sku. A jakość pre­zen­to­wa­nych prac udo­wad­nia, że nie trzeba być dyplo­mo­wa­nym arty­stą, żeby two­rzyć wła­sną sztukę — przed­mioty naprawdę godne uwagi i podziwu.

Wer­ni­saż odbę­dzie się 18 czerwca o godz. 19.00; pre­zen­ta­cję będzie można oglą­dać do końca lipca. Zapra­szamy na wystawę i … warsz­taty ceramiczne!

 

Wer­ni­saż wystawy: HOMO CERAMICUS 18 czerwca 2011 roku, godzina 19:00

Miej­sce: CuG — Gale­ria Gara­żowa , Gli­wice ul. Zie­mo­wita 1

Czas trwa­nia: od 18.06.2011 do 31.07.2011 roku
Kura­tor wystawy: Alek­san­dra Kwo­lek, tel.: 608 724 022; email: aleksandra@?kwolek.?eu
Orga­ni­za­tor: Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków, artceramika[małpa]gmail.com;

+ powrót