organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

Galeria Garażowa - Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków

09.12.2010

 

Kolekcja 1, Katarzyna Handzlik

Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków zorganizowało wernisaż wystawy „Zakaz par­ko­wa­nia” w nowo­pow­sta­łej gale­rii arty­stycz­nej „CuG –gale­ria gara­żowa”. Gale­ria mie­ści się w podwó­rzu budynku przy ul. Zie­mo­wita 1, tuż przy zna­nej wta­jem­ni­czo­nym Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki. To nowa, kolejna ini­cja­tywa arty­styczna „ceramików” .

 

- Nie cze­ka­jąc  aż przyjdą dni hossy dla żądnych spo­tka­nia ze sztuką , uru­cha­miamy gale­rię arty­styczną w … garażu. Jakie czasy dla sztuki taka gale­ria, ale nie możemy cze­kać, musimy dzia­łać, mniej ważne jest gdzie, ważne jak, a zaczy­namy moc­nym akcen­tem – zapew­nia Alek­san­dra Kwo­lek kura­tor gale­rii  — wystawą zbioru  prac arty­stów, naszych przy­ja­ciół.

Na wysta­wie prace prezentowali:

Alek­san­dra Gra­bara (cera­mika),  Kata­rzyna Handz­lik (rzeźba cera­miczna), Maciej Kali­szan (foto­gra­fia), Gabriela Kieł­czew­ska – Sło­wi­kow­ska (cera­mika), Mał­go­rzata Kren­to­wicz (rzeźba cera­miczna), Maria Kub­czak – Zaja­dacz (rzeźba cera­miczna), Alek­san­dra Kwolek(rzeźba cera­miczna), Joanna Lewandowska(rzeźba cera­miczna), Szy­mon Mali­now­ski (rzeźba), Maciej Pokora (foto­gra­fia), Michał Pusz­czyń­ski (rzeźba cera­miczna), Kata­rzyna Pyka (witraż), Sybilla Ska­łuba (gra­fika), Mag­da­lena Trzcianka (szkło), Miro­sław Wszo­łek (malarstwo).


Dane źródłowe: www.s.cuforum.pl.


+ powrót