organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

Fundacja ARTeria na międzynarodowym seminarium "Kultura i rozwój"

20.04.2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w Międzynarodowym Seminarium „Kultura i Rozwój”, które odbyło się w Gironie (Hiszpania), w dniach 4-6 maja 2010 r.

Lata współpracy państw Unii Europejskiej pokazują, jak ściśle rozwój Wspólnoty jest związany z kulturą, jak ważny jest wymiar kulturowy w rozwoju społecznym. Konieczność uwzględniania zasad różnorodności kulturowej w politykach UE jest szczególnie widoczna w ostatnich latach, a potwierdza to wiele zrealizowanych działań oraz opracowanych dokumentów. Ostatnie prace międzynarodowych instancji związane ze współpracą i różnorodnością kulturową zostały ujęte, w przyjętej przez UNESCO w październiku 2005, „Konwencji w sprawie ochrony i promocji różnorodności kulturowej”. Wstęp do konwencji podkreśla, iż różnorodność kulturowa jest jednym z głównych czynników zrównoważonego rozwoju społecznego, podkreślając także jej znaczenie dla przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności ogłoszonych w powszechnej deklaracji praw człowieka.

Jednocześnie Konwencja UNESCO podkreśla specyficzność dóbr i usług kulturalnych jako elementów związanych z tożsamością czy wartościami, w więc warunkami sukcesu każdego zrównoważonego społecznie i politycznie projektu. Konwencja UNESCO, a także inne dokumenty i działania dały impuls do działania licznym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjom kulturalnym i doprowadziły do powstania w 2007 r. Europejska Agenda dla kultury. Prezydencja hiszpański pragnie przyczynić się do rozwoju jednego ze strategicznych celów ustanowionych przez Agendę: wzmocnienia roli kultury w stosunkach zewnętrznych Unii.

Seminarium „Kultura i rozwój” opierało się na założeniu, że istnieje już w międzynarodowej świadomości wyraźne połączenie zagadnień związanych z kulturą i z zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem.  Seminarium dążyło m.in do wskazania dobrych praktyk i do wymiany doświadczeń pomiędzy realizatorami projektów współpracy na rzecz rozwoju kulturalnego.
 
Seminarium koncentrowało się wokół trzech głównych linii tematycznych:
- roli kultury,
- rozowoju gospodarczego w kontekście kultury,
- zarządzania w kulturze i różnorodności kulturowej.
 
Panele dyskusyjne i spotkania seminaryjne odbywały się w  Parc Científic Tecnològic Uniwersytetu w Gironie, a wzięli w nich udział przedstawiciele państw członkowskich i krajów partnerskich, przedstawiciele największych instytucji i organizacji pozarządowych związanych z kulturą, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych działających w tym sektorze m.in: UNESCO, OECD-DAC, Banku Światowego, Banku Rozwoju, Iberoamericanos Organización de Estados para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), dos Comunidade Países de Língua Ham (CPLP), organizacja Internationale de la Frankofonia (OIF).

+ powrót