organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

Ewolucja także w internecie

29.06.2011

Strona projektu przez ostatnie cztery lata służyła wszystkim zainteresowanym do dzielenia się informacjami o swoich działaniach, promowania realizowanych imprez. Coraz więcej organizacji ma już jednak własne strony internetowe, profile na kanałach społecznościowych, „nauczyło” się wykorzystywać inne formy promocji i dotarcia do swoich odbiorców. Dlatego na ostatnim spotkaniu z cyklu ARTerioinspiracje podjęliśmy wspólnie decyzję, iż nowym (dodatkowym) narzędziem promocji działań naszego partnerstwa został newsletter Fundacji ARTeria. Wszyscy zainteresowani umieszczeniem w nim informacji o swoich aktywnościach proszeni są o przesłanie krótkiej informacji (do 500 znaków) wraz z linkiem do plakatu/ulotki/szerszej informacji.

+ więcej


HOMO CERAMICUS 18 czerwca 2011 roku

12.06.2011

Zapra­szamy do Gale­rii Gara­żo­wej CuG przy ul. Zie­mo­wita 1, na pierw­szą wystawę prac uczest­ni­ków warsz­ta­tów cera­micz­nych w Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki.

Homo Ceramicus

+ więcej


Wakacje za grosz - zapisy do 22.06.2011 r.

09.06.2011

 

Żródło: www.stowarzyszenieguido.com


Industriada, warsztaty tworzenia form odlewniczych

08.06.2011

 

11 czerwca (sobota), w godzi­nach 09:00 – 22:00, Oddział Odlew­nic­twa Artystycznego

INDUSTRIADA — Święto Szlaku Zabyt­ków Tech­niki
Oddział Odlew­nic­twa Arty­stycz­nego, Gli­wice ul Boj­kow­ska
godz. 10:00– 22:0010:00 – 18:00 zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem
12:00 – 20:00 pro­jekt tele­wi­zji Disco­very “Gene­ra­tor pozy­tyw­nej ener­gii“
14:00 – 17:00 warsz­taty two­rze­nia form odlew­ni­czych (Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków)
16:00 – 18:00 wystawa i kon­kurs ele­gan­cji zabyt­ko­wych pojaz­dów
18:00 – 20:00 kon­cert zespołu PECTUS
20:00 – 22:00 kon­cert zespołu GENESIS KLASSIK

wię­cej na stro­nie Muzeum w Gliwicach


SPOTKANIE AUTORSKIE Z P. MARYLĄ KOPSZTEJ

07.06.2011

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie autorskie z panią Marylą Kopsztejn. Tematem spotkania będą wrażenia autorki z pielgrzymki do Santiago de Compostela.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 13 czerwca br. w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie przy ul. Mariackiej 9.

 
 


Festyn rodzinny - 11.06.2011 r.

05.06.2011

 

Żródło: www.stowarzyszenieguido.com


4 ArtNoc w Gliwicach

26.05.2011

 

4 Artnoc 2011


Puchar Mistrza Objazdowej Szkółki Piłkarskiej

12.05.2011

 

17 maja na boisku Gimnazjum nr 20 w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 7 odbędzie się turniej piłki nożnej o Puchar Mistrza Objazdowej Szkółki Piłkarskiej. Zawody odbędą się w godzinach od 11.00 do 15.00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie na trybuny. Projekt „Objazdowa Szkółka Piłkarska 2011” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Guido” w Zabrzu, ze środków Urzędu Miasta Zabrze. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.stowarzyszenieguido.com/osp 


Festiwal Wysokich Temperatur 

09.05.2011


Ceramiczne Klimaty Muzyczne

04.05.2011

Źródło: http://s.cuforum.pl


Speedcubing w Radlinie

30.04.2011

W sobotę 16 kwietnia 2011 r., pod patronatem RTK, w Miejskim Ośrodku Kultury, odbyło się po raz pierwszy w Radlinie spotkanie speedcuberów. W rozgrywkach brało udział 8 zawodników. Trzech z nich przyjechało ze Świerklan, a jeden aż z Bąkowa z gminy Strumień. Biorąc pod uwagę, że na ogólnopolskim (międzynarodowym) spotkaniu w Poznaniu brało udział ok. 50 zawodników, 8 zawodników w Radlinie - to całkiem niezły wynik. Organizatorami spotkania byli Mateusz Siwek -14 lat i Kamil Bednorz -15 lat.
 
 

                  

Źródło: www.rtk.radlin.pl


Wielkanocna Palma 2011

16.04.2011

W dniach 9 - 13 kwietnia br. w Miejskim Osrodku Kultury w Radlinie odbyła się coroczna wystawa twórczości związanej z Wielkanocą.
Na wystawie organizowanej przez RTK w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, w tym roku można było zobaczyć kroszonki, kartki świąteczne i inne ozdoby, które znajdą się na śiwiątecznych, wielkanocnych stołach.

Źródło: http://www.rtk.radlin.pl/?p=p_125&sName=wielkanocna-palma-2011


CuG — galeria garażowa zaprasza na wystawę StartARTer

12.04.2011

9 kwiet­nia Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków zapre­zen­to­wało swój wio­senny Star­tAR­Ter: w gale­rii gara­żo­wej CuG została otwarta nowa wystawa cera­miki i szkła. Zabawne kie­liszki do jajek w for­mie kura­ków, baranki, czy zające dosko­nale ude­ko­ro­wa­łyby nie­je­den wiel­ka­nocny stół; a barwne misy, miseczki, fan­ta­zyjne wazony, albo mie­niące się patery mogłyby stać się ozdobą każ­dego domu. Poka­zy­wane są tutaj rów­nież kubki o ory­gi­nal­nych kształ­tach, kolo­rowe cera­miczne jabłka, liście, maski, śmieszne figurki kame­le­onów, kur, żab, tuka­nów i innych zwie­rząt.   Star­tAR­Ter to nie­ba­nalna sztuka użyt­kowa; taką funk­cję peł­nią nawet te pocieszne stworki, które roz­we­se­lają nas swoim wyglą­dem, a przez to są uży­teczne. To także inspi­ra­cja do wio­sen­nych zmian, do szu­ka­nia wokół sie­bie cze­goś nowego, ładnego i do upięk­sza­nia swo­jego oto­cze­nia nie­po­spo­li­tymi przed­mio­tami.
Mał­go­rzata Kaźmierska.
 

2011kwi09_2102.jpg  2011kwi09_2110.jpg  2011mar27_1706.jpg  2011kwi09_2178.jpg  2011kwi09_2143.jpg

2011kwi09_2174.jpg  2011kwi09_2159.jpg  2011kwi09_2162.jpg  2011kwi09_2154.jpg  2011kwi09_2155.jpg

Wer­ni­saż wystawy: “Star­tAR­Ter” odbył się: 9 kwiet­nia o godz. 20:00.
Miej­sce: “CuG — gale­ria gara­żowa” , Gli­wice ul. Zie­mo­wita 1
Kura­tor wystawy: Alek­san­dra Kwo­lek, Tel.: 608 724 022; email: aleksandra@​kwolek.​eu
Orga­ni­za­tor: Stowarzysz?nie Forum Cera­mi­ków, artceramika@​gmail.​com;

Źródło: http://www.s.cuforum.pl


Ceramicy na Międzygalaktycznym Zlocie Superbohaterów

09.04.2011

W sobotę 2 kwiet­nia miał miej­sce wielki Prze­marsz Super­bo­ha­te­rów, a na rynku w Byto­miu odbył się Kier­masz Twór­czej Reani­ma­cji Odpa­dów i wiele innych nie­spo­dzie­wa­nych atrak­cji. Bytom­ski tumult, wrzawa, zgiełk, rwe­tes, jazgot, rumor, rej­wach, har­mi­der i ogólny roz­gar­diasz prze­mó­wiły jed­nym gło­sem, dając tym samym wszyst­kim Super­bo­ha­te­rom moż­li­wość wymiany doświad­czeń, kon­tak­tów oraz zawie­ra­nia soju­szy.
Cera­miczny Gold­Team tez tam był.

Zlot bohaterów_20110402_0034.jpg  Zlot bohaterów_20110402_0003.jpg  Zlot bohaterów_20110402_0037.jpg

Źródło: http://s.cuforum.pl


Treningi OBJAZDOWEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ 2011

08.04.2011

Treningi OBJAZDOWEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ 2011

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze
ŚRODA od godziny 16.00

Gimnazjum nr 20
ul. Kasprowicza 7, 41-803 Zabrze  
WTOREK od godziny 17.00   
PIĄTEK od godziny 15.00 do godziny 16.30

Szkoła Podstawowa nr 6  
ul. Klonowa 23, 41-806 Zabrze
PONIEDZIAŁEK od godziny 15.50   

Zapraszamy serdecznie. 
Informacje o zapisach i zasadach naboru na www.stowarzyszenieguido.com/osp

Źródło: www.stowarzyszenieguido.com

 

 


Objazdowa Szkółka Piłkarska

30.03.2011

Uwaga! Rusza nabór do Objazdowej Szkółki Piłkarskiej 2011.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie „Objazdowa Szkółka Piłkarska” finansowanym przez Urząd Miasta Zabrze. Zawodowi piłkarze i trenerzy pokażą Ci jak profesjonalnie trenować.
Dane chętnych można wysyłać na adres:  biuro@stowarzyszenieguido.com  lub telefonicznie 0 509-236-802
Głównym celem zadania będzie umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez profesjonalnych trenerów zatrudnionych na potrzeby projektu.
 
 
Źródło: www.stowarzyszenieguido.com

 


Czytanie bajek Janoscha

31.03.2011

11.03.2011r. odbyło się czytanie bajek Janoscha , które odbyło się w najstarszym z kin w Zabrzu - "ROMA" . Janosch jest autorem ponad 300 popularnych na całym świecie książeczek dla dzieci. Na koniec spotkania wszyscy razem pozowaliśmy do zdjęcia w koszulkach ufundowanych przez Panią Prezydent Miasta Zabrze.


Wielkanocne zabawy z ceramiką

26.03.2011

Aby spra­wić sobie i bli­skim radość możesz samo­dziel­nie ule­pić wiel­ka­noc­nego baranka lub zajączka, albo wła­sno­ręcz­nie poma­lo­wać cera­miczną pisankę lub fili­żankę pod­czas cera­micz­nych warsztatów. STOWARZYSZENIE FORUM CERAMIKÓW służy pro­fe­sjo­nalną pomocą,inspirującą atmos­ferą pra­cowni oraz tra­dy­cyj­nie gorącą her­batą w czar­kach RAKU. Zapraszamy wszyst­kich w wieku od 5 do 105 lat.

 

Orga­ni­zator: STOWARZYSZENIE FORUM CERAMIKÓW
Miej­sce: PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI, Gli­wice ul. Zie­mo­wita 1
Kon­takt: ALEKSANDRA KWOLEK, + 48 608 724 022, email: artceramika@​gmail.​com
Ter­min: 9 kwiet­nia  2011 roku, sobota od godz. 11:00 - 13:00; 17:00 - 19:00
16 kwiet­nia  2011 roku, sobota od godz. 11:00 ? 13:00; 17:00 - 19:00


Lepimy kufle — warsztaty ceramiczne

12.03.2011

Zapra­szamy na wie­czór do pra­cowni cera­micz­nej w duchu święta Dnia Patryka.
Złoty napój potrze­buje odpo­wied­niej oprawy, dla­tego nama­wiamy do wyko­na­nia wła­snego kufla z gliny. Na  Śląsku bywało daw­niej, że miło­śnicy piwa posia­dali w pubach, do któ­rych uczęsz­czali, wła­sny kufel, dobre tra­dy­cje należy podtrzymywać.

 

Miejsce: Pracownia Rzeźby i Ceramiki, Gliwice ul. Ziemowita 1

Kontakt: Aleksandra kwolek, tel. 608 724 022, mail: artceramika@​gmail.​com

Ter­min: 19 marca 2011 roku, sobota od godz. 17:00 - 20:00

Żródło: http://s.cuforum.pl


Zapraszamy na ferie !

18.01.2011

Źródło: www.stowarzyszenieguido.com


Twórcze Walentynki w Pracowni Ceramicznej

06.02.2011

W dniu 13 i 14 lutego zapra­szamy zako­cha­nych, tych szczę­śli­wie i nie­szczę­śli­wie, na dwa wie­czory połą­czone z two­rze­niem magicz­nych form z gliny. Unie­sie­nia miło­sne zawsze sprzy­jały inwen­cji twór­czej. a stwo­rzone wspól­nie cera­miczne pamiątki posia­dają moc afro­dy­zja­ków dla bli­skiej nam osoby.
Tło ory­gi­nal­nego wie­czoru zapewni arty­styczny kli­mat naszej pra­cowni a tem­pe­ra­turę uczuć pod­nie­sie gorąca her­bata podana w uni­kal­nych czar­kach.
Cze­kamy i zapra­szamy do Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki w Gli­wi­cach na ul. Ziemowita1

Ter­min: 13.02.2011 (nie­dziela) w godz. 16 do 20
14.02.2011(poniedziałek) w godz. 15 do17 i 18 do 20

Źródło: http://s.cuforum.pl/2011/02/tworcze-walentynki-w-pracowni-ceramicznej/


Raku Party pierwsze w roku 2011

31.01.2011

W sobotę 29 stycz­nia Sto­wa­rzy­sze­nia Forum Cera­mi­ków doko­na­ło inau­gu­ra­cji nowego cera­micz­nego sezonu 2011.

Źródło: http://s.cuforum.pl/2011/01/raku-party-pierwsze-w-roku-2011/


365 drzew — ceramiczne “Drzewo marzeń”

02.01.2011

 

 

Cera­miczne drzewo marzeń wyko­nane zostało w ramach wystawy pro­jektu 365 drzew Cecyli Malik w galeri Mpik w Gli­wi­cach.

Praca zre­ali­zo­wana przy współ­pracy Sto­wa­rzy­sze­nia Forum Cera­mi­ków i sto­wa­rzy­sze­nia Familia.

 

Źródło: www.s.cuforum.pl


Otwarcie nowej pracowni komputerowej w świetlicy

10.01.2011

7 Grudnia 2010 roku w świetlicy "Słoneczna Przystań" nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni komputerowej, którą podarowała dzieciom Fundacja ING Dzieciom.

Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent m. Zabrze Krzysztof Lewandowski, przedstawiciele Fundacji ING Dzieciom, radni z Urzędu Miejskiego, dyr. Urzędu Pracy i wielu innych znamienitych gości.

Dzieci zyskały 10 stanowisk komputerowych z Internetem. Jest również komputer i drukarka sieciowa dla nauczyciela. Zajęcia w Sali będą prowadzone zgodnie z regulaminem pracowni. W części artystycznej wychowankowie świetlicy zaprezentowali tańce w świątecznej oprawie. Dla dzieci i gości zorganizowano poczęstunek. Było bardzo miło i uroczyście.

 

Źródło: www.stowarzyszenieguido.com


Gwiazdkowa niespodzianka

14.12.2010

3 Grudnia 2010 w świetlicy " Słoneczna Przystań" zorganizowano dla dzieci Mikołajki w ramach akcji " Gwiazdkowa niespodzianka". Patronat nad imprezą objęła Chrześcijańska Służba Charytatywna i Stowarzyszenie Guido.

Dzieci przedstawiły ciekawy program artystyczny. Było : śpiewanie kolęd, tańce ,gry, zabawy oraz quizy o tematyce świątecznej. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał wspaniałą paczkę zabawkami i słodyczami.

 

Źródło: www.stowarzyszenieguido.com/


Galeria Garażowa - Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków

09.12.2010

 

Kolekcja 1, Katarzyna Handzlik

Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków zorganizowało wernisaż wystawy „Zakaz par­ko­wa­nia” w nowo­pow­sta­łej gale­rii arty­stycz­nej „CuG –gale­ria gara­żowa”. Gale­ria mie­ści się w podwó­rzu budynku przy ul. Zie­mo­wita 1, tuż przy zna­nej wta­jem­ni­czo­nym Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki. To nowa, kolejna ini­cja­tywa arty­styczna „ceramików” .

 

+ więcej


Pomóc Ani - akcja wspierana przez Stowarzyszenie Guido

07.12.2010

 

ania.jpg

Źródło: www.stowarzyszenieguido.com/

 


Koncert talentów pt:" Talent jest w nas"

07.12.2010

Dnia 30.10.2010 odbył się w kinie "Roma" koncert talentów pt: " Talent jest w nas" podczas którego, swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez "Stowarzyszenie Guido".  

Wielki zachwyt publiczności zdobył zespół taneczny prowadzony przez Martę Dąbrowską - " DREJ SPORKS" ( zdobywcy 1 miejsca w II między świetlicowym turnieju tańca).

Swoim występem zaszczycił nas również " Rymżynier" - Sławomir Latos, który zaprezentował swój ciekawy repertuar przygotowany specjalnie na koncert.

::: zobacz całą galerię

Żródło: www.stowarzyszenieguido.com


Sukcesy zespołu " DREJ SPORKS"

07.12.2010

Sukcesy zespołu " DREJ SPORKS" zainspirowały Panią Martę Dąbrowską do utworzenia zespołu cheerleaderek, który po 2 tygodniach ciężkiej pracy zaprezentował swoje umiejętności w Hali Pogoń.

Swoim wspaniałym występem zdobyły uznanie w oczach prezesa piłkarzy ręcznych - " Handball-u Zabrze", który zaproponował by dziewczyny występowały przed meczami ich zespołu.::: zobacz całą galerię

Źródło: www.stowarzyszenieguido.com


Przedstawiciele ING czytają dzieciom bajki

02.12.2010

Dnia 24.11.2010 w świetlicy " Słoneczna Przystań" pracownicy banku ING w ramach akcji czytania dzieciom zagościli na naszej świetlicy, aby przeczytać bajkę pod tytułem " Lucjan - lew którego nie było".

Dzieciom się podobało a na zakończenie wszyscy otrzymali wspaniały prezent oraz łakocie.

Przedstawiciele ING czytają

Źródło: http://www.stowarzyszenieguido.com/


Wyróżnienie Quality 2010

20.11.2010

14 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Wyróżnienia Quality nadanego w tym roku dwóm osobom: p. Jerzemu Bednorzowi i p. Antoniemu Francuzowi oraz Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Mieszany im. Juliusza Słowackiego. Wyróżnienie Burmistrza Radlina, ustanowione na wniosek Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego, a rozpatrywane przez Kapitułę Wyróżnienia, przyznawane jest od 2003 roku. Jest wyrazem podziękowania tym, którzy w pracę i twórczość indywidualną lub instytucjonalną wkładają całą życiową pasję, umiejętności, talenty, ponadprzeciętne zaangażowanie w to wszystko, co decyduje o bogactwie i warunkach życia w naszym mieście oraz rozsławiają miasto poza jego granicami. Osobom wyróżnionym z całego serca gratulujemy.

Wręczenie Wyróżnienia Quality jest najistotniejszą częścią Radlińskich Spotkań z Kulturą, odbywających się w br. po raz 12. Imprezę i wręczenie Wyróżnienia uświetnił występ gwiazdy, którą była Pani Irena Jarocka.

 

Wystąpienie Burmistrza p. B. Magiera

Z lewej:U.Sitek, A.Francuz, J.Bednorz


Źródło: www.rtk.radlin.pl


XII Radlińskie Spotkania z Kulturą

17.11.2010

12 listopada odbyły się XII Radlińskie Spotkania z Kulturą. Imprezę inaugurowało spotkanie Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego i zaproszonych gości oraz koncert Wokalnego Zespołu Kameralnego "Akord".  XII Radlińskie Spotkania z Kulturą zamknął koncert Ireny Jarockiej.

Imprezę zorganizowało Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.

   

Wręczenie Wyróżnień Quality

Gwiazda wieczoru

Pani Irena Jarocka

Źródło: www.rtk.radlin.pl


II Między Świetlicowy Turniej Tańca

12.10.2010

Już po raz drugi mieliśmy przyjemność uczestniczyć w II Między Świetlicowym turnieju tańca o nazwie "Taniec jest w Nas", który odbył się 21.10.2010 w czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się do niego dziewięć zespołów tanecznych i trzech solistów. Turniej tańca został wzbogacony występem zespołu romskiego, podczas którego mogliśmy podziwiać ich tradycyjny tanieć oraz piękne stroje.

+ więcej


Zabrzański Wrzesień

11.10.2010

25 września 2010 roku o godz. 11 ulicą Wolności przemaszerowała barwna kawalkada, która rozpoczęła Skarbnikowe Gody.

W kawalkadzie wzięły udział zabrzańskie przedszkola, szkoły, firmy oraz instytucje. Nie zabrakło tam również dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Guido, które przygotowało wspaniały program artystyczny . Kawalkada zakończyła przemarsz w Parku Poległych Bohaterów, gdzie rozpoczął się Piknik Rodzinny, w trakcie którego dzieci i dorośli mogli znaleźć wiele atrakcji: występy dzieci i młodzieży Ognisk Pracy Pozaszkolnej i Młodzieżowych Domów Kultury z Zabrza, Stowarzyszenia Guido.

Obchody Skarbnikowych Godów zakończył koncert Patrycji Markowskiej.

Źródło informacji: http://www.stowarzyszenieguido.com/


Akcja Charytatywna dla Żanety

11.10.2010

2 Października 2010r odbyła się akcja charytatywna, z której całej dochód został przeznaczony na rehabilitację niepełnosprawnej Żanety.

Na scenie zaprezentowali się zespoły Hip- Hopowe oraz świetlicowa młodzież ze Stowarzyszenia Guido, każdy mógł wesprzeć akcję kupując symboliczną cegiełkę za 10 zł do której dołączona została płyta z muzyką Hip- Hopową.

Źródło informacji: http://www.stowarzyszenieguido.com


Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

10.10.2010

W dniach od 18 do 24 września odbyły się Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, udział w nich wzięli przedstawiciele 57 Programów Narodowych Olimpiad Specjalnych z całej Europy. Organizatorem było Stowarzyszenie Guido. W sumie ponad 1500 sportowców, którym towarzyszyło 600 trenerów. Zanim rozpoczęły się Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych ulicami Zabrza wędrowała grupa złożona z dzieci, młodzieży oraz ekipy policjantów.

W uroczystym przekazaniu znicza olimpijskiego czynny udział wzięła drużyna reprezentacji Łotwy oraz dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Guido, na zakończenie tego wspaniałego wydarzenia wszyscy uczestnicy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Źródło informacji: http://www.stowarzyszenieguido.com/


Festyn Rodzinny Stowarzyszenia Guido

08.10.2010

Dnia 18.09.2010 odbył się festyn rodzinny, w którym wzięły udział świetlice Stowarzyszenia Guido. Pogoda w tym dniu dopisywała, od samego rana świeciło słońce. W godzinach popołudniowych festyn odwiedziło wiele rodzin. Mogły one spędzić swój wolny czas na miłej zabawie. Atrakcji nie brakowało, wszyscy mogli znaleźć coś ciekawego dla siebie. Zarówno młodsi jak i dorośli mogli skorzystać z darmowego poczęstunku.

+ więcej


II Między Świetlicowy Turniej Tańca w Miejskim Ośrodku Kultury

06.10.2010

 

Już 21 października 2010 r., rozpocznie się II Świetlicowy Turniej Tańca. W tym roku zapraszamy wszystkich uczestników do Miejskiego Ośrodka Kultury "Guido" w Zabrzu. Start imprezy o godzinie: 14.30.

Do pobrania karta zgłoszenia "II konkursu tańca świetlicowego" w [PDF] lub [DOC], a także "regulamin II konkursu tańca świetlicowego" w [PDF].

 

Źródło informacji: www.stowarzyszenieguido.com


Stowarzyszenie GUIDO zaprasza na koncert

04.10.2010

 

30 października zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II pokazowym koncercie „Talent jest nas”. Podczas imprezy zaprezentują się wychowankowie świetlic środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Guido. Podczas koncertu odbędzie się akcja charytatywna.

 

Źródło informacji: www.stowarzyszenieguido.com


I Międzygminny Turniej Objazdowej Szkółki Piłkarskiej

18.09.2010

Stowarzyszenie GUIDO zaprasza 9 października 2010r.  całe rodziny do udziału w I Międzygminnym Turnieju Objazdowej Szkółki Piłkarskiej. Impreza rozpocznie się o godzinie 9.00 rano, na Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Mecze odbywać się będą w systemie 6+1, maksymalna liczba uczestników to 12 osób (kategorie wiekowe: 9-12 lat, 12-16 lat, dorośli). Dla pozostałych uczestników czekają gry i konkursy sportowe z nagrodami, dmuchany zamek i wiele innych atrakcji sportowych.

+ więcej


Projekt "O Śląsku po Śląsku”

26.06.2010

 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno po raz kolejny, otrzymało dofinansowanie z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz edukacji i promocji zdrowia.

+ więcej


Galeria

10.06.2010

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej "Galerii internetowej"


Ulotka informacyjna i plakaty

10.06.2010

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracami:

   


Debata

24.05.2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wezmą udział w debacie „Komu opłaca się finansowanie kultury?” otwierającej cykl spotkań w ramach kampanii społecznej „Kultura się liczy!”.

 „Kultura się liczy!” to hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Przemysły kultury, przemysły kreatywne to uznany element w rozwoju społeczno-gospodarczym, a innowacyjność, kreatywność – pojęcia związane bezpośrednio z działalnością artystyczną – nabierają w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia także w innych dziedzinach gospodarki czy w budowaniu kapitału społecznego. NCK, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim przygotowując kampanię społeczną „Kultura się liczy!” postawili szereg pytań: Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej i, szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu, odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?

+ więcej


Ceramiczne klimaty muzyczne

11.05.2010

W dniach 8-9 maja 2010 r. w Gliwicach odbyła się III edycja plenerowych warsztatów ceramiczno-muzycznych zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Ceramików.

+ więcej


Zapraszamy do zaangażowania się w organziację imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2010 r.

15.04.2010

XVIII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa obędzie się w dniach 11-12 i 18-19 września 2010 r. pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”. Temat ten ma być inspiracją do pogłębiania wiedzy historycznej i refleksji nad potrzebą ochrony dziedzictwa poprzemysłowego w Polsce. Obiekty przemysłowe, fabryki, warsztaty rzemieślnicze oraz wszelkie zabytki techniki są często niedoceniane i niszczone. Temat tej edycji EDD ma zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, pokazać myśl techniczną, dzieła wynalazców, projektantów, przykłady oryginalnego wzornictwa, a także przypomnieć ginące zawody oraz tradycje, święta i obrzędy związane z działalnością produkcyjną. Chcielibyśmy, aby poprzez takie akcje zmieniło się nastawienie mieszkańców do otaczających ich zabytków, także tych najmłodszych, którzy poprzez zabawę, z dala od lekcyjnych klas, będą mieli możliwość poznania dziedzictwa kulturowego swojego regionu. 

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w organizację imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2010 roku. 

+ więcej


Fundacja ARTeria na międzynarodowym seminarium "Kultura i rozwój"

20.04.2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w Międzynarodowym Seminarium „Kultura i Rozwój”, które odbyło się w Gironie (Hiszpania), w dniach 4-6 maja 2010 r.

Lata współpracy państw Unii Europejskiej pokazują, jak ściśle rozwój Wspólnoty jest związany z kulturą, jak ważny jest wymiar kulturowy w rozwoju społecznym. Konieczność uwzględniania zasad różnorodności kulturowej w politykach UE jest szczególnie widoczna w ostatnich latach, a potwierdza to wiele zrealizowanych działań oraz opracowanych dokumentów. Ostatnie prace międzynarodowych instancji związane ze współpracą i różnorodnością kulturową zostały ujęte, w przyjętej przez UNESCO w październiku 2005, „Konwencji w sprawie ochrony i promocji różnorodności kulturowej”. Wstęp do konwencji podkreśla, iż różnorodność kulturowa jest jednym z głównych czynników zrównoważonego rozwoju społecznego, podkreślając także jej znaczenie dla przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności ogłoszonych w powszechnej deklaracji praw człowieka.

+ więcej